Podmienky používania

Podmienky používania webstránky www.bisart.euÚvodné ustanovenia

Tento dokument upravuje práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.bisart.eu. Prevádzkovateľom Stránky je spoločnosť BisArt s.r.o., Gemerská cesta 15, 984 01 Lučenec, IČO: 36649325, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 11672/S.

Požívaním Stránky (vstup na stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie dát na/zo stránky, atď.) užívateľ bez výhrad súhlasí so znením podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia podmienok je povinný stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie stránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie podmienok tým nie je dotknutá.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje užívateľovi právo na používanie stránky. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že:

  • a) rozsah používania stránky určitým užívateľom bude obmedzený
  • b) používane stránky bude určitému užívateľovi zakázané
  • c) používanie stránky alebo jej časti bude podmienené zaplatením určitého poplatku


Práva a duševné vlastníctvo

Obsah stránky je výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora (autorov) a podlieha ochrane podľa aplikovateľných právnych predpisov. Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na stránke je prevádzkovateľ.

STRÁNKA, AKO ANI ŽIADNA Z JEJ ČASTÍ NESMIE BYŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU PREVÁDZKOVATEĽA KOPÍROVANÁ, ANI INAK UŽÍVANÁ SPÔSOBOM, KTORÝ JE V ROZPORE S PODMIENKAMI A APLIKOVATEĽNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

V prípade, že užívateľ uloží na stránku akékoľvek informácie/dáta, či už vo forme zdrojových kódov, textov, obrazov, videí, zvukovo-obrazových záznamov, alebo v inej forme, ktorých je autorom, poskytuje prevádzkovateľovi neodvolateľný, bezvýhradný a bezodplatný súhlas na použitie a používanie týchto dát pre reklamné, marketingové, informačné, výrobné, komerčné a iné obdobné potreby prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený predmetné dáta užívať, upravovať, ďalej poskytnúť tretej osobe, použiť pri tvorbe výrobkov/služieb.

Jazyk webu

Vitajte
Prihl.meno alebo email

Heslo:[ ]
Date / Time
 
Posledné články